Producenci
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

W tej sekcji dowiesz się w jaki sposób pobieramy i przetwarzamy dane jakie do nas przekazujesz, odwiedzając naszą stronę lub kontaktując się z nami w inny, dostępny sposób. Sklep gammamaterace ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym Klientom usług. Informujemy, że system sklepu gammamaterace pobiera, gromadzi i przetwarza dane zgodnie z zapisami:

 1. Jakie dane i w jaki sposób pobieramy:

a). Dane zbierane automatycznie w trakcie przeglądania witryny sklepu gammamaterace:

 • adres IP komputera przeglądającego
 • nazwa domeny
 • typ systemu operacyjnego
 • typ i ustawienia przeglądarki
 • inne standardowe dane przesyłane automatycznie przez klienta internetowego łączącego się z witryną naszego sklepu zgodnie ze specyfikacją sposobu komunikacji dla łącza internetowego

Informujemy, że są to dane powszechne, udostępnianie automatycznie, które mogą być wykorzystane do celów statystycznych przez sklep gammamaterace lub roboty internetowe. Dane te wykorzystujemy również do diagnozowania problemów związanych z działaniem naszego sklepu i analizą naruszeń bezpieczeństwa naszych danych. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i analizy danych demograficznych od osób odwiedzających naszą witrynę. Informacje te są łączone z danymi osobowymi Klientów jeśli wyrażą zgodę na ich przekazanie, celem potwierdzenia identyfikacji personalnej. Przeglądanie witryny sklepu gammamaterace nie powoduje pobierania danych personalnych przeglądającego, bez jego świadomości, które umożliwiły by jego identyfikację osobową.

b.) Dane zapisywane po stronie Klienta poprzez mechanizm [cookies].
Mechanizm [cookies] pozwala gromadzić i zapisywać dane przekazywane przez Klienta, dotyczące jego preferencji, ustawień, aktualnej zawartości koszyka i innych pomocnych mu danych, na komputerze Klienta. Dane te zapisywane poprzez sklep gammamaterace w mechanizmie [cookies] nigdy nie zawierają informacji osobowych pozwalających na identyfikację Klienta i haseł. Dane gromadzone w mechanizmie [cookies] służą wyłącznie wygodzie Klienta i są całkowicie anonimowe. Dane te mogą być całkowicie i świadomie kontrolowane przez Klienta zgodnie ze specyfikacją przeglądarki internetowej jakiej używa. Więcej na ten temat można przeczytać w dalszej części tej strony.

c.) Dane zbierane przez formularze.
System sklepu gammamaterace umożliwia przekazywanie danych poprzez formularze do uzupełnienia przez Klienta. Zarówno pola identyfikujące dane jak i cel wysyłania formularza każdorazowo zaznaczony jest w formularzu do wiadomości Klienta. Fakt przesłania danych przez Klienta nie ma charakteru nieodwracalnego co oznacza, że dane te mogą w każdej chwili zostać usunięte na wyraźne polecenie Klienta przesłane przez dostępne środki komunikacji. Dane przesyłane przez formularz zostają zapisane i zarchiwizowane w bazie sklepu gammamaterace celem identyfikacji Klienta, analizy problemu, analizy historii korespondencji oraz w celach statystycznych.

d.) Przesłanie, w specjalnie przeznaczonym do tego formularzu, adresu email lub innych danych, potrzebnych do realizacji usługi informacyjnej, oznacza udzielenie zgody na wysyłanie ofert marketingowych zgodnie z podanymi danymi i opisem formularza. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie emaila zwrotnego do nadawcy lub za pomocą innego, dostępnego środka komunikacji.

e.) Dane przekazywane innymi drogami.
Dane przekazywane telefonicznie, poprzez pocztę e-mail, w formie papierowej lub ustnie, są przechowywane zgodnie z zachowaniem wszelkich norm poufności i wykorzystywane tylko w celu w jakim zostały przekazane, za zgodą ich właściciela.

f.) Rejestracja rozmów telefonicznych i numerów abonentów.
Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo transakcji oraz zachowanie najwyższego poziomu obsługi, rozmowy telefoniczne prowadzone poprzez linie telefoniczne sklepu gammamaterace mogą być rejestrowane i przechowywane do wglądu stron rozmowy. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody strony rozmowy. Zarejestrowane rozmowy mogą posłużyć w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub odtworzenia danych przekazywanych telefonicznie przez Klienta na przykład dotyczących realizacji zamówienia.

Informujemy, że centralka telefoniczna identyfikuje numery abonenta, numery te mogą być użyte celem kontaktu z Klientem (oddzwonienia) lub w celach realizacji zamówienia, o ile wyrazi zgodę na powiązanie numeru telefonu ze swoimi danymi.

 1. Cel pobierania danych.

Dane pobierane przez sklep gammamaterace gromadzone są w celu:

 • obsługi zamówień
 • komunikacji z Klientami i internautami
 • świadczenia usług dla Klientów
 • bieżącej rozbudowy sklepu gammamaterace
 • celach statystycznych
 • celach marketingowych, za zgodą Klientów
 • analizy danych ruchu sieciowego
 • analizy potrzeb klientów
 • zbierania opini klientów o sklepie i produktach
 • innych analiz
 1. Sposób wykorzystania, udostępniania i przetwarzania danych.

Wgląd w dane przekazywane do sklepu gammamaterace mają tylko uprawnione osoby będące pracownikami sklepu gammamaterace na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521). Dane nigdy nie są przekazywane do osób trzecich bez wyraźnej zgody Klienta udzielonej poprzez środki porozumiewania się na odległość.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących grup podmiotów: firmy kurierskie lub inne świadczące usługi pocztowe, operatorzy płatności, dystrybutorzy z którymi sklep współpracuje oraz ich serwisy techniczne. O fakcie przekazania danych, o ile jest to konieczne lub wymaga osobnej zgody, Klient jest informowany szczegółowo w trakcie procesu realizacji zamówienia lub procesu reklamacyjnego. W przypadkach takich ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

W przypadku wysyłki towaru do Klienta dane teleadresowe przekazywane są w sposób zwyczajowy, jawny, na liście przewozowym, do przewoźnika celem dostarczenia zamówienia. Dane teleadresowe mogą zostać przekazane do firmy trzeciej, na przykład serwisu, celem związanym bezpośrednio z interesem Klienta, na przykład obsługa reklamacji, wyjaśnienie zagadnienia technicznego. Dane teleadresowe mogą zostać przekazane również firmie trzeciej obsługującej magazyn zewnętrzny naszego dostawcy, celem bezpośredniej wysyłki do Klienta towarów, na przykład towarów o dużym gabarycie.

Dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu obsługi zamówienia Klienta.

Informacje o numerach telefonów i adresach e-mail przekazywane do naszego sklepu są wykorzystywane celem komunikacji z właścicielem danych, oraz do przedstawiania ofert jeśli wyraził ona na to zgodę.

Informujemy, że dane Klientów są uzupełniane z ogólnodostępnych źródeł (np. książka telefoniczna, książka kodów pocztowych itp.) jeśli zachodzi taka potrzeba.

W przypadku realizacji zamówienia, złożonego przez sklep internetowy, sklep może wysłać na podany adres email prośbę o wypełnienie ankiety. Ankieta służy zbieraniu opinii o sklepie. W celu wysyłki ankiety, sklep przekaże, za uprzednio pobraną od Państwa zgodą, Państwa email do serwisu zajmującego się zbieraniem opinii. Email ten zostanie wykorzystany wyłącznie do jednorazowego wysłania ankiety do klienta.

 1. Ochrona niepełnoletnich.

Informujemy, że sklep gammamaterace nie weryfikuje wieku osób składających zamówienia w sklepie oraz korzystających z dostępnych usług sklepu. Osoby niepełnoletnie nie powinny przesyłać informacji poprzez sklep gammamaterace, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz sklep bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów. Za skutki działań osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

 1. Przekazywanie danych osobom i instytucją uprawnionym.

Informujemy, że w przypadku żądania przekazania danych Klienta instytucji uprawnionej ustawowo do wglądu w te dane, na przykład Policja lub Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jesteśmy zobowiązani udostępnić/przekazać dane te nawet bez zgody ich właściciela. Informujemy również, że w przypadku naruszenia naszego regulaminu lub złamania prawa przez właściciela danych, jego dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom administracji państwowej właściwym dla rozwiązywania danego typu problemów.

 1. Dane przekazywane w formie fizycznej.


Informujemy, że wszelkie dane przekazywane w formie fizycznej, np. umowy, listy, wizytówki, są odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich a w przypadku utylizacji są niszczone w sposób profesjonalny uniemożliwiających ich odtworzenie.

 1. Bezpieczny kanał przesyłania informacji personalnych.

Informujemy, że dane przesyłane do serwera naszej firmy, zwierające informacje osobowe jak również inne, prywatne dane, są szyfrowane i całkowicie niewidoczne dla innych użytkowników Internetu. Przesyłanie danych odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL zgodnie z jego specyfikacją a odpowiedni poziom zabezpieczenia jest gwarantowany komercyjnym certyfikatem przez instytucję certyfikującą ten sposób przesyłania danych - Dotyczy to w szczególności formularzy dostępnych na witrynie sklepu gammamaterace, jeżeli dane na jakie są przeznaczone mają charakter danych osobowych.
Dane przesyłane do sklepu gammamaterace są składowane w sposób bezpieczny i pozostają całkowicie pod naszą kontrolą na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521). Dane zabezpieczone są w sposób właściwy przed utratą, wykradzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i bezprawną modyfikacją. Zobowiązujemy się do pełnej, restrykcyjnej ochrony danych zgodnie z wymogami prawa i dostępnymi środkami zabezpieczeń. 

 1. Wgląd i zamiana danych osobowych.

Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia, usunięcia lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie sklepu gammamaterace. Może tego dokonać za potwierdzeniem pracownika sklepu, z pomocą dowolnych środków porozumiewania się - na przykład telefon, e-mail etc. Każdy Klient może szczegółowo określić zakres, rodzaj i sposób przetwarzania danych jakie przekazuje, wypełniając odpowiednio formularz lub informując o tym pracownika sklepu.

 1. Inne
 • W żadnym przypadku sklep gammamaterace nie będzie sprzedawał danych Klientów firmom trzecim.
 • Dane przekazane do sklepu gammamaterace będą wykorzystane tylko w celu w jakim zostały przekazane, a po ich końcowym wykorzystaniu zostaną utylizowane zgodnie z zachowaniem wszelkich dostępnych norm poufności uniemożliwiających ich odtworzenie.
 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 • Każdy właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, np. GIODO.
 • W trakcie realizacji zamówienia, podanie danych osobowych, zgodnych z prawda jest warunkiem poprawnej realizacji zamówienia. Jest to wymóg umowny, osoba która podaje dane nie jest zobowiązana do ich podania, jeśli jednak tego nie zrobi, może nie być możliwości by zrealizować poprawnie zamówienie.
 • Dane osobowe, przekazane w procesie składania zamówienia, przechowywane są przez okres 24 miesięcy, co wynika z konieczności zaspokojenia roszczeń wynikających z prawa konsumenckiego, na przykład rękojmi. Dane mogą zostać w każdej chwili usunięte na polecenie właściciela danych.
 • Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

Gamma Marek Olasek
ul. J.U. Niemcewicza 7/9 m.97, 02-022 Warszawa
NIP: 5226 186 49 95, regon: 147460176


Szczegółowe dane firm będących właścicielem sklepu gammamaterace, administrujących bazą danych znajdują się w zakładce kontaktowej.

 • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązkiem sklep posiada zarejestrowany zbiór danych klientów w GIODO.

Poniższe zapisy stanowią spełnienie obowiązku informacyjnego w myśl przepisów obowiązujących od 25 maja 2018 i stanowią uściślenie polityki prywatności opisanej powyżej.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą̨ wykorzystywane Twoje dane osobowe są firmy Gamma Marek Olasek, których aktualne dane znajdują się w info terminalu tej witryny.

 1. Jak się z nami skontaktować́, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontaktowej info terminalu. Możesz napisać do nas mail, list pocztowy, zadzwonić lub po prostu przyjść.

 1. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary które w nim zakupisz;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 1. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego sklepu, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronach naszego serwisu;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • zbieranie opinii o naszym sklepie i produktach za pomocą serwisów zewnętrznych;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) i zabezpieczenia przyszłych roszczeń stron.
 1. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • zapisy do listy mailingowej sklepu;
 • umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres email, login, hasło, telefon, imię, nazwisko, opcjonalnie adres wysyłkowy, dodatkowo fakturowy oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 1. Jakie masz uprawnienia wobec sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, transportowe, magazynom realizującym wysyłki oraz firmom wspomagają obsługę użytkowników sklepu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Twoje dane możemy przekazać również do serwisu celem sprawniejszej obsługi reklamacji. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym sklep zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

 1. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez sklep polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl